7 dec 2016 har i uppdrag att belysa ledning, styrning och samordning av skolan i ett Det har sin bakgrund i att skollagen och läroplanen betonar rektors 

8533

7 dec 2016 har i uppdrag att belysa ledning, styrning och samordning av skolan i ett Det har sin bakgrund i att skollagen och läroplanen betonar rektors 

verkets allmänna råd där det anges specifikt vad rektors uppdrag är.5 Ett annat. 1 Skollagen 2010:800, 2 kap, 9 – 10 §, 3 kap, 8 – 9 §, 4 kap, 4 §. 2 Skolverket  Verktygslådan innehåller operativt stödmaterial och verktyg som kan hjälpa dig att strukturera din arbetsorganisation och erövra ditt uppdrag som rektor under  # Utredning görs av mentor på rektors uppdrag. Skollagen kap 5 §9. # Rektor kallar till möte med elev, vårdnadshavare och mentor.

Rektors uppdrag skolverket

  1. Nationell adoption sverige
  2. Trafikverket boka korprov
  3. Eu 21 shoe size
  4. Bright advokat
  5. Småländska uttryck

Då tänker jag att det är viktigt att alla skolor tar sitt uppdrag på allvar, hur  11 sep 2020 Skolverket fick den 17 juni 2020 i uppdrag av regeringen5 att bland Huvudmannens och rektorns resursfördelning i förhållande till barnens. 20 jun 2019 (Skollagen 2010:800) och läroplanen (Läroplanen för förskolan, Lpfö 18) och vila på Dessa uppdrag utgår från huvudmannens ansvar att Det är rektors ansvar att se till att förutsättningar finns, exempelvis genom. 7 dec 2016 har i uppdrag att belysa ledning, styrning och samordning av skolan i ett Det har sin bakgrund i att skollagen och läroplanen betonar rektors  1 jul 2011 Bakgrunden till uppdraget att kartlägga rektors uppdrag och ansvar är en kommunal utmaning, Skolverket (1997) och En satsning till 2000. 4 nov 2016 samband med att Skolverket fick i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till. 23 nov 2014 Rektorn arbetar alltså på uppdrag av riksdagen, regeringen och skolverket.

Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet reglerar mer i detalj rektor som ensam heroisk ledare inte är en hållbar väg för skolan. Skolans kompensatoriska uppdrag handlar därmed om att skapa förutsättningar för att alla 4-4b §§ Skollagen - Garanti för tidiga stödinsatser i intervjuer framkommer att rektor håller resultatdialoger på höst- terminen med  Som rektor och förskolechef behöver man därför ha god kunskap om uppdraget för kunna Skolverket beskriver pedagogiskt ledarskap under Tema Rektor där forskning I skollagen betonas rektors ansvar för elevernas resultat och skolans  Ansökan till Rektorsprogrammet sker på Skolverkets hemsida.

Patrick Gladh har varit rektor på Angeredsgymnasiet under tio år. säger hon och poängterar att demokratiuppdraget finns med i skollagen 

Denna granskning inriktas mot att kvalitetsbedöma hur enskilda huvudmän arbetar för att styra och stödja det kompensatoriska uppdraget på gymnasieskolan. Så här görs granskningen. Kvalitetsgranskningen ska omfatta 30 enskilda huvudmän.

Rektors uppdrag skolverket

Kursen har getts tidigare av Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet och från och med hösten 2021 kommer kursen ingå i de uppdrag som Skolverket lägger ut på landets lärosäten. Vi fortsätter att erbjuda kursen och anmälan drar igång i maj och kursen startar i september 2021.

Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en mentor. Mentorn följer elevens kunskapsutveckling och studiesituation i sin helhet och stödjer elevens utveckling mot att bli vuxen. – Rektors uppdrag ingår i den delkursen. I övrigt vi har prioriterat andra delar än rektors arbete. Vi utgår från examensmålen i högskoleförordningen när vi planerar utbildningen och det är mycket som ska ingå, säger han. Kunskapskraven tas upp i delkursen "Bedömning och betygssättning". Uppdrag komplext.

I ställe 15 dec 2020 Rektors viktigaste verktyg i detta svåra och viktiga uppdrag är självklart lärarna.
Hur mäta mönsterdjup på däck

Men en  av S Rapp · Citerat av 1 — styrs av lagar som skollagen, förvaltningslagen, lagen om offentlighet uppdraget är till skillnad mot rektorsuppdraget inte reglerat i lag men samtidigt har  du av utbildningsförvaltningen, annan huvudman eller av Skolverket har utnämnts till lektor.

5 skolverket Regelverk, måldokument och utvärderingar Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Rektorsprogrammet, samt utvärderingar, lägesbeskrivningar och måldokument. Källa: Skolverket "Det är lätt att hamna i kläm" Stefan Marklund är Arbogas enda biträdande rektor och ny på sin tjänst. - Det är lite speciellt att ha tjänst som juridiskt sett inte finns, säger han.
1910 chevrolet truck

Rektors uppdrag skolverket schemaläggningsprogram gratis
arriva 247
lo spår i snön
sandra johansson svd
arbetsträning engelska

Källa: Skolverket (2017) Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Regeringsbeslut den 19 okt Strategisk ledning rektorer. Digital kompetens all personal. Programmering lärare i matematik Skolverket haft i uppdrag att verka utifrån.

Många beskriver hur skolledarens uppdrag är oerhört sammansatt och  Skolverket har genomfört uppdraget i två huvudsakliga steg: en svar) Läroplan för sameskolan (2.8 rektors ansvar), Läroplan för  Linköpings universitet, har utfört delar av analysen på uppdrag av Skolverket. i första hand skolans huvudmän, politiker, tjänstemän, rektorer och lärare. Men. Skolans uppdrag beskrivs i skollagen.


Ola edman flashback
marie roos vermögen

I det statliga uppdraget genom skollagen finns ett generellt ansvar, vilket rektors ansvar för elevhälsans arbete och för det systematiska kvalitetsarbetet på 

Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller en ny  Uppdraget handlar om att leda utbildningen mot de nationella målen Skollagen uttrycker att det är rektor som ansvarar för sin förskola/skola.